Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego ZielonyKlub.pl

Niniejszy regulamin określa zasady realizowania zakupów i usług w sklepie internetowym pod adresem http://zielonyklub.pl i jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Sprzedawcą prowadzącym sklep internetowy zielonyklub.pl, zwany dalej „Sklepem” lub „ZielonyKlub.pl” jest Greenaction sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000647739, kapitał zakładowy: 10 000 złotych, NIP 6572926612, REGON 365884967, adres korespondencyjny: Śląska 9, 25328 Kielce.

§1 Zasady ogóle

 1. Sklep internetowy ZielonyKlub.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci internet.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez kupującego.
 3. Wszystkie towary oferowane w sklepie zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i Unii Europejskiej.

§2 Składanie zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i poda prawidłowe dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak: wybrana forma płatności i dostawy, dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 3. W przypadku gdy dane podane przez kupującego są niekompletne, Sprzedawca może skontaktować się z Kupującym dla ustalenia prawidłowych danych. W przypadku gdy ustalenie prawidłowych danych będzie niemożliwe zamówienie zostanie anulowane.
 4. Po złożeniu zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail generowana jest automatyczna odpowiedź potwierdzająca wpłynięcie zamówienia do sklepu.
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT (na życzenie). Faktura VAT jest wystawiana, jeśli Kupujący w formularzu do zamówienia poda numer NIP i inne dane niezbędne do wystawienia faktury.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności faktur VAT z załącznikami.
 7. Kupujący może skorzystać z możliwości założenia konta w sklepie i zapamiętania jego danych w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia oraz umożliwienia korzystania z promocji i rabatów dostępnych w sklepie. Za pośrednictwem swojego konta Kupujący ma dostęp do historii zamówień oraz do swoich danych. Dane te może zmienić, poprawić lub usunąć. Hasło niezbędne do zalogowania do konta klienta nie jest znane Sprzedawcy a Kupujący powinien chronić je przed dostępem osób trzecich.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 9. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) lub zaistnieją inne okoliczności, które uniemożliwiają realizację zamówienia w ciągu 14 dni Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. Jeżeli Kupujący dokonał zapłaty Sprzedawca zwróci całą wpłaconą należność. Kupujący może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych na zakup innego towaru, dostępnego w Sklepie.

§3 Realizacja i dostawa zamówień

 1. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością wpływu po zaksięgowaniu wpłaty lub w przypadku zamówień „za pobraniem” po ich otrzymaniu przez Sklep.
 2. Towar wysyłany jest na adres podany w formularzu zamówienia.
 3. Czas dostawy uzależniony jest od wybranej formy dostawy. Orientacyjny czas dostawy podany jest w opisie dostępnych usług transportowych
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 5. Koszt dostawy obciąża Kupującego. Wysokość opłaty podawana jest przy podsumowaniu zamówienia i zależy od wybranego sposobu płatności, rodzaju transportu, wagi i wielkości przesyłki oraz od adresu dostawy.
 6. W przypadku nieodebrania przesyłki z zamówieniem z poczty lub od kuriera Kupujący obowiązany jest do zapłaty kosztów dostawy oraz kosztów zwrotu przesyłki do Sklepu.

§4 Płatności

 1. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura.
 2. Płatności przyjmowane są w złotych polskich (PLN).
 3. Datą dokonania zapłaty jest dzień zaksięgowania płatności na koncie sklepu.
 4. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub za pobraniem (przy odbiorze towaru).
 5. Zapłata przelewem przyjmowana jest na konto bankowe sklepu wskazane w potwierdzeniu zamówienia lub fakturze/fakturze proforma wystawionej do zamówienia.

§5 Ceny i promocje

 1. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 3. Sklep ma prawo do zmiany cen towarów w dowolnym czasie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Nie ma to wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed wprowadzeniem zmian w cenach lub promocjach.
 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 5. Jeśli w wyniku usterki bądź błędu w oprogramowaniu zostanie obliczona nieprawidłowa kwota do zapłaty, błędnie naliczony zostanie koszt dostawy lub rabat – Sklep po stwierdzeniu nieprawidłowości lub na wiosek Kupującego dokona korekty. Sklep może odstąpić od dokonania korekty jeśli różnica będzie wynosić nie więcej niż 20 zł i będzie na korzyść kupującego.

§6 Reklamacje

 1. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. Reklamacje mogą dotyczyć wad technicznych, niezgodności dostarczonych towarów ze specyfikacją zamówienia lub uszkodzeń w trakcie transportu. W przypadku uszkodzenia towaru w trakcie transportu należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera/listonosza.
 2. Nie stanowią podstawy reklamacji:
  - charakterystyczne i naturalne właściwości produktu, w tym smak, barwa, zapach, itp.
  - różnice w stosunku do podobnych towarów w innych sklepach.
 3. Reklamację z opisem niezgodności towaru należy przesłać na adres mailowy sklepu.
 4. Zwrot reklamowanego towaru realizowany jest na koszt sklepu, przy czym Sprzedawca umożliwi bezpłatne odesłanie towaru.
 5. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe sklep zaoferuje nabywcy dostępne w sklepie towary do wyboru, lub zwróci równowartość ceny produktu.

§7 Prawo do zwrotu zakupionego towaru

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Oświadczenie można przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego sklepu lub pisemnie na adres: Greenaction sp. z o.o., ul. Śląska 9, 25-328 Kielce.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Greenaction sp. z o.o., ul. Śląska 9, 25-328 Kielce.
 3. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Sklep gwarantuje Klientowi termin 30 dni na zwrot towaru w trybie wymienionym w §7 pkt. 1.
 5. Zgodnie z prawem zwrotowi lub wymianie nie podlegają towary, które z uwagi na swój specyficzny charakter nie mogą zostać zwrócone.
 6. Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokona zwrotu zapłaty. Jeżeli zwracany towar będzie uszkodzony lub będzie nosić ślady większego zużycia niż to jest niezbędne do sprawdzenia towaru Sklep ma prawo do rekompensaty, która zostanie potrącona z zapłaty.

§8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Zasady dotyczące wykorzystania plików cookie i administrowania danymi osobowymi określone zostały w Polityce Prywatności.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia działania sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 2. Wszelkie materiały umieszczone w witrynie sklepu są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
 3. Sklep nie bierze odpowiedzialności za używanie zakupionych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem, lub niezgodnie z instrukcją stosowania.
 4. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia § 7 niniejszego regulaminu.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 7. Data publikacji 01.08.2020r.